جذب انواع حمایت های مالی و معنوی برای رویداد

جذب حمایت برای یک رویداد به بخش های زیر تقسیم می شود

  1. جذب سرمایه و جذب حمایت مالی برای یک رویداد
  2. جذب حمایت های استراتژیک و معنوی ( معمولا مجموعه های دولتی و تصمیم ساز مرتبط با رویداد )
  3. حمایت های رسانه ای در راستا تبلیغات و جذب مخابط برای رویداد

در این راستا گروه مدیریت برگزاری رویداد آریاراد آمادگی خود را جهت ارائه خدمات جهت جذب انواع حمایت ها اعلا می دارد.

جذب انواع حمایت های مالی و معنوی برای رویداد
TOP